Elmia Lantbruk Innovation Award 2022 prisar tre bidrag med utmärkelsen Guld och åtta med utmärkelsen Silver. Produkterna är intelligenta, automatiska och ger lantbrukaren fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla hela lantbruket. Totalt tre produkter vinner guld, varav vi marknadsför en.

GULD

Produkt: ExactUnload, för Krone GX440/GX520 transportvagn
Företag: Söderberg & Haak Maskin AB

Säkerhet är oerhört viktigt under stressiga skördedagar när man ska säkra upp foder inför vintern. Trots långa arbetsdagar krävs det att lantbrukaren är alert och noggrann för att säkerställa kvalitativt foder. Ett helt nytt och automatiskt system skulle underlätta för lantbrukaren för att öka säkerheten och kvaliteten. Tänk om man bara kunde trycka på en knapp och systemet skötte sig självt.

ExactUnload är ett intelligent och automatiskt system som tömmer vagnen under en förinställd längd av exempelvis en plansilo eller stuka i fält. Föraren anger plansilons längd i ISOBUS-skärmen som använder informationen för att räkna fram tömningstakten. Efter att systemet startats, ska föraren köra framåt i den uträknade körhastigheten. Allt eftersom ekipaget rör sig genom plansilon justerar systemet tömningstakten automatiskt mot den aktuella körhastigheten. Fördelen med detta är att tömningen sker väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom.


För att en produkt ska tilldelas silver har juryn bedömt den som en intressant nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman. Totalt åtta produkter vinner silver.

SILVER

Produkt: DirectInject
Företag: Söderberg och Haak Maskin AB

Behovsanpassade maskiner med precision gynnar lantbrukaren genom att undvika överdosering av insatsvaror vilket medför fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

DirectInject är ett system för direktinjicering av växtskyddsmedel. Applicering av kompletterande växtskyddsmedel kan startas eller stoppas efter behov under drift i växtskyddsarbetet. En utmärkande egenskap för DirectInject är den snabba responstiden för injektionsprocessen och dess fullständiga integration i sprutans vätskekretslopp och sprutans funktion. En fördel är också att grunddos kan kombineras med punktinsats av ett annat preparat vid behov och att man har möjlighet att applicera med precision ut i munstyckena.